សំណួរចម្លើយ

ការធ្វើតេស្ដមេរោគអេដស៍ដោយខ្លួនឯង (HIVST) គឺជាដំណើរការមនុស្សម្នាក់ដែលចង់ដឹងពីស្ថានភាពមេរោគអេដស៍របស់ពួកគេធ្វើតេស្តអេដស៍ដោយខ្លួនឯងនិងបកស្រាយលទ្ធផលជាលក្ខណៈឯកជន។
ជាធម្មតាមិនមានការឈឺចាប់ទេ អ្នកគ្រាន់តែជូតយកដងតេស្ត OraQuick ទៅអូសលើអញ្ជាញ ធ្មេញ(ក្រអូមមាត់)របស់អ្នកថ្នមៗ នៅផ្នែកខាងលើម្តង និងខាងក្រោមម្តងដោខ្លួនឯង ។
បច្ចេកវិទ្យាគឺស្រដៀងនឹងការធ្វើតេស្តមានផ្ទៃពោះដែរ ប៉ុន្តែវារកឃើញអង្គបដិប្រាណចំពោះមេរោគអេដស៍ក្នុងឈាមរបស់អ្នក។ នៅពេលដែលរាងកាយរបស់អ្នករកឃើញអ្វីមួយដែលមានគ្រោះថ្នាក់ (ដូចជាបាក់តេរីឬវីរុស) ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមផលិតអង្គបដិប្រាណដើម្បីព្យាយាមនិងការពាររាងកាយរបស់អ្នក។