អានលទ្ធផលតេស្ត

ជាការសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកត្រូវយល់ដឹងអំពីលទ្ឋផលតេស្ត។ សូមចងចាំថា នេះគឺជាការធ្វើតេស្តបឋមតែប៉ុណ្ណោះ ។ ប្រសិនបើលទ្ធផលតេស្តអ្នកគ្មានប្រតិកម្ម មានន័យថាតេស្តមិនអាចរកឃើញវត្តមាននៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍ក្នុងកំឡុងពេលនេះទេ។ ប្រសិនបើលទ្ធផលតេស្តមានប្រតិកម្ម (វិជ្ជមាន) អ្នកត្រូវតែទៅធ្វើតេស្តបញ្ជាក់បន្ថែមនៅសេវាផ្តល់ប្រឹក្សា និងធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ដោយស្ម័គ្រចិត្ត ណាមួយដែលនៅជិតអ្នក ដើម្បីប្រាកដថាអ្នកមានឆ្លងមេរោគអេដស៍ ឬមិនបានឆ្លងមេរោគអេដស៍។

តេស្ត មានប្រតិកម្ម៖

ប្រសិនបើអ្នកឃើញមានឆ្នូតក្រហម មួយនៅជួរអក្សរ C និងមានមួយទៀតនៅនៅជួរអក្សរ T ទោះជាបន្ទាត់នោះដិតព្រាលៗ មើលមិនសូវដិតច្បាស់ក៏ដោយ ក៏បកស្រាយថាលទ្ធផលតេស្តរបស់អ្នក មានប្រតិកម្ម មានន័យថាអ្នកប្រហែលជាមានឆ្លងមេរោគអេដស៍ ដូច្នេះអ្នកចាំបាច់ត្រូវទៅធ្វើតេស្តបញ្ជាក់ថាអ្នកពិតជាឆ្លង ឬ មិនឆ្លងមេរោគអេដស៍។ សូមចុចត្រង់នេះ
តេស្ត មិនមានប្រតិកម្ម៖

បើសិនជាអ្នកបានឃើញមានឆ្នូតក្រហមមួយនៅជួរ អក្សរ C ហើយមិនមានឆ្នូតក្រហមមួយទៀតនៅជួរអក្សរ T ទេ នោះលទ្ឋផលតេស្តរបស់អ្នកគឺ មិនមានប្រតិកម្ម មានន័យថា អ្នកមិនមានឆ្លងមេរោគអេដស៍ទេ គឺគ្មានអង្គបដិបក្ខប្រាណមេរោគអេដស៍នៅក្នុងឈាមរបស់អ្នកឡើយ។
លទ្ធផលតេស្តមិនអាចយកជាការបាន៖

ករណីមិនមានឆ្នូតក្រហមនៅជួរអក្សរ C ទោះបីមានបន្ទាត់ក្រហមនៅជួរអក្សរ T លទ្ធផលតេស្តគឺមិនអាចយកជាការបាន បើសិនជាឃើញមានផ្ទៃពណ៌ក្រហមពេញ ដែលមិនអាចមើលលទ្ធផលបាន មានន័យថាតេស្តនោះ មិនដំណើរការ ដូច្នេះអ្នកត្រូវការធ្វើតេស្តផ្សេងទៀត។