សេវាធ្វើតេស្តបញ្ជាក់

សូមកុំមានការស្ទាក់ស្ទើរ ឬកង្វល់ក្នុងការទៅធ្វើតេស្តបញ្ជាក់ លោក អ្នកអាចទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមការងារដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រ ឬអញ្ជើញទៅកាន់ទីកន្លែងណាដែលនៅជិតលោក អ្នកបំផុតដូចអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖