ការវាយតម្លៃកម្រិតប្រឈម

ការវាយតម្លៃកម្រិតប្រឈមអាចជួយឱ្យអ្នក បានដឹងពីស្ថានភាពប្រឈមរបស់ខ្លួន និងមានឱកាសស្វែងរកការគាំទ្រភ្លាមៗ។ ការវាយតម្លៃកម្រិតប្រឈមក៏អាចជួយអ្នកដែលបានឆ្លងមេរោគអេដស៍ កាមរោគ បានមកទទួលការព្យាបាល និងស្វែងយល់ពីវិធីបង្ការ ការចម្លងមេរោគអេដស៍ទៅអ្នកដ៏ទៃ។ សូមចុចលើគេហទំព័រ https://tohtest.org/ ដើម្បីអនុវត្តការវាយតម្លៃកម្រិតប្រឈមដោយខ្លួនឯង។