ទំនាក់ទំនង

អ្នកអាចស្វែករកកញ្ចប់តេស្តបានតាមរយៈ ការទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយអ្នកអបរំសហគមន៍ ឬ បើសិនជាអ្នកចង់ជួបជាលក្ខណឯកជនភាពអ្នកអាចទៅឲ្យពួកគេយកកញ្ចប់តេស្តមកជួបអ្នកនៅកន្លែងណាមួយ ឬតាមរយៈក្រុមអ្នកដឹកជញ្ជូន(តែអ្នកត្រូវបង់សេវាដឹកជញ្ជូន)។ សូមឆាតមកកាន់ Facebook page Khmertest.org ឬទំនាក់ទំនងពួកគេតាមអាស័យដ្ឋានដូចមានខាងក្រោម៖

អង្គការថែទាំសុខភាពគ្រួសារកម្ពុជា រ៉ាក់

 • បាត់ដំបង: 098 815 400
 • បន្ទាយមានជ័យ: 098 815 600
 • សៀមរាប: 098 815 900

សមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍ - CWPD

 • ភ្នំពេញ: 069 466 272
 • កណ្តាល: 098 768 239
 • កោះកុង: 010 237 040
 • ព្រះសីហនុ:087 724 767
 • កំពុងស្ពឺ: 016 510 836
 • ព្រៃវែង: 017 695 150
 • កំពុងចាម: 011 876 806

អង្គការសុខភាពបុរសនៅកម្ពុជា (MHC)

 • ភ្នំពេញ: 070 550 372
 • កណ្តាល: 011 565 464
 • កំពុងចាម: 098 359 059
 • ត្បូងឃ្មុំ: 096 602 8566
 • ព្រៃវែង: 016 918 687
 • កំពុងស្ពឺ: 096 80 96 239
 • ព្រះសីហនុ:086 73 75 76