ការចុះឈ្មោះត្រូវបានផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន ដោយសារគេហទំព័រយើងខ្ញុំកំពុងធ្វើការកែរសម្រួល។
សូមត្រលប់មកវិញនៅពេលក្រោយ សូមអរគុណ។

010 474 244 / 012 602 848

ទំនាក់ទំនង

លោក ឆន វិចិត្ត
ជំនួយការការសិក្សា អង្គការសេវាសង្គមសុខភាពបុរស (MHSS)
ទូរសព្ទ: 012 602 848 / 010 474 244

លោកស្រី ប៉ែត សុខភាព
ជំនួយការការសិក្សា សមាគមនារីកម្ពុជា ដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ (CWPD)
ទូរសព្ទ : 087 866 990
អ៊ីម៉ែល : petsopheap@gmail.com

លោក គង់ សុធី
ជំនួយការការសិក្សា អង្គការសុខភាពបុរសនៅកម្ពុជា (MHC)
ទូរសព្ទ : 017 660 167
អ៊ីម៉ែល : sothymhc@gmail.com

លោកស្រី និត សុផា
ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសធ្វើតេស្តមេរោគអេដស៍ គម្រោងលីងខេជីស
ទូរសព្ទ : 012 801​ 989
អ៊ីម៉ែល : NSopha@fhi360.org